Prilikom preuzimanja pošiljke molimo Vas da u prisustvu kurira proverite svoj paket. Ukoliko na njemu ima vidljivih oštećenja (pocepani delovi i ugnječenje) paket ne bi trebalo da preuzmete. U ovom slučaju molimo Vas da nam odmah pošaljete e-mail na reklamacije@autodragstor.rs sa:

 • Brojem primljene Račun-otpremnice
 • Imenom i prezimenom
 • Kontakt telefonom
 • Razlogom odbijanja pošiljke

U najkraćem mogućem roku obavestićemo Vas o daljem toku reklamacije, tj. zamene.

Ukoliko ste primili pošiljku i nakon otvaranja pakovanja ustanovili da isporučena roba oštećena, nesaobrazna naručenoj ili podaci na računu nisu odgovarajući, molimo Vas da nam, najkasnije u roku od 24h od trenutka prijema pošiljke, pošaljete email na reklamacije@autodragstor.rs sa:

 • Brojem primljene Račun-otpremnice
 • Imenom i prezimenom
 • Kontakt telefonom
 • Razlogom Reklamacije ili zamene proizvoda

U najkraćem mogućem roku, a najkasnije u roku od 8 dana od dana prijema reklamacije pisanim ili telefonskim putem, odgovorćemo Vam na izjavljenu reklamaciju tj. zamenu i obavestićemo Vas o daljem postupanju. Rok za rešavanje reklamacije je 15 radnih dana od trenutka prijave iste (izuzetak su tehnička roba, kada je rok za rešavanje reklamacije 30 radnih dana).

Prilikom rešenja Reklamacije, ukoliko je odobrena, imate mogućnost:

 • Zamene za isti proizvod
 • Zamene za drugi proizvod
 • Povrat novca

Pravo na reklamaciju imate ,od trenutka isporuke pošiljke, u skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača (Sl glasnik RS 62/20144)

Prilikom evidendiranja Vaše Reklamacije, na mail će Vam biti poslata Dokumentacija vezana za povrat robe koju reklamirate. U pitanju su dokumenta POVRATNICE ili dokumentacija za POVRAT NOVCA koja će se u našem sistemu voditi pod određenim rednim brojem. U obavezi ste da navedenu dokumentaciju odštampate, popunite, spakujete sa Račun-otpremnicom i robom koju reklamirate. U skladu sa dogovorom sa našim sektorom reklamacija o vremenu preuzimanja pošiljke od Vas, pošiljku će preuzeti kurirska služba Dailly Express o trošku www.autodragstor.rs. Tek kad se pošiljka sa reklamiranom robom vrati, ukoliko je reklamacija odobrena i opravdana, biće Vam  odgovoreno u skladu sa Vašim zahtevom za rešenje Reklamacije:

 • Zamenom za isti proizvod
 • Zamenom za drugi proizvod
 • Povratom novca

U svakom momentu možete dobiti pomoć i informaciju od naše korisničke podrške putem telefona 011/635 0666.

Reklamacije zbog nesaobraznosti robe

Roba je saobrazna ugovoru (kupovini): ako odgovara opisu koji je dat i ako ima svojstva robe koju je prodavac pokazao potrošaču kao uzorak ili model; ako ima svojstva potrebna za naročitu upotrebu za koju je potrošač nabavlja, a koja je bila poznata prodavcu ili mu je morala biti poznata u vreme zaključenja ugovora (prodaje); ako ima svojstva potrebna za redovnu upotrebu robe iste vrste; ako po kvalitetu i funkcionisanju odgovara onome što je uobičajeno kod robe iste vrste i što potrošač može osnovano da očekuje s obzirom na prirodu robe i javna obećanja o posebnim svojstvima robe data od strane prodavca, proizvođača ili njihovih predstavnika, naročito ako je obećanje učinjeno putem oglasa ili na ambalaži robe.

U uslovima o kupovini, prodavac ugovara rok za otklanjanje saobraznosti robe od 2 (dve) godine od dana prelaska rizika na potrošača. Ako nesaobraznostnastane u roku od 6 meseci od dana prelaska rizika na potrošača, može se predpostaviti da je nesaobraznost postojala u trenutku prelaska rizika na potrošača.

Shodno odredbama Zakona o zaštiti potrošača ("Sl. glasnik RS", br. 62/2014, 6/2016-dr.zakon i 44/2018-dr.zakon), propisano je da ako isporučena roba nije saobrazna ugovoru (kupovini), odnosno robi koju je potrošač poručio i platio,  potrošač je dužan da obavesti prodavca o nesaobraznosti i ima pravo da zahteva od prodavca da otkloni nesaobraznost, bez naknade, opravkom ili zamenom, odnosno da zahteva odgovarajuće umanjenje cene ili da raskine ugovor u pogledu te robe, a prodavac se obavezuje da snosi sve troškove kako bi se roba saobrazila ugovoru (kupovini) a naročito troškove rada, mateijala, preuzimanja i isporuke. Prilikom podnošnja zahteva prodavcu, potrošač je u cilju ostvarenja svog prava dužan da priloži : fiskalni račun o kupovini od (datum) godine, reklamacioni revers broj (br.) od (datum) godine.

Istekom roka od 2 (dve) godine, potrošač sam odgovara za slanje robe na servis, kao i sve troškove koji tom prilikom nastanu.

Postupak reklamacije proizvoda zbog nesaobraznosti ugovoru, koja se pojavi u roku od dve godine od dana isporuke proizvoda potrošaču, se vrši na način opisan u delu Uslovi korišćenja i prodaje.

Ukoliko se na kupljenom proizvodu pojave neusaglašenosti u smislu odredbi Zakona o zaštiti potrošača, molimo Vas da nas obavestite telefonom ili putem emaila na reklamacije@autodragstor.rs

Reklamacioni list možete preuzeti OVDE.

U slu;aju da prodavac odbije reklamaciju:

• dužan je da pruži odgovarajuće obaveštenje potrošaču u slučaju odbijanja reklamacije
(obrazloženje prodavca u slučaju neprihvatanja reklamacije)
• dužan je da potrošača sveobuhvatno obavesti o mogućnosti rešavanja spora vansudskim
putem, kao i o nadležnim telima za vansudsko rešavanje potrošačkih sporova

Vansudsko  rešavanje sporova i ugovorena mesna nadležnost

Potrošački spor može se rešiti postupkom vansudskog rešavanja potrošačkih sporova. Kao trgovac smo dužni da vas obavestimo da smo po zakonu obavezni da učestvujemo u ovom postupku. Vansudsko rešavanje potrošačkih sporova obavlja se na transparentan, efikasan, brz i pravičan način pred telom za vansudsko rešavanje potrošačkih sporova. Ministarstvo sačinjava listu tela i javno je objavljuje.

Dostupna je na adresi https://mtt.gov.rs/tekst/2306/zastita-potrosaca.php

Postupak pred telom može da pokrene potrošač samo ukoliko je prethodno izjavio reklamaciju ili prigovor trgovcu. Potrošač protekom jedne godine od dana (bezuspešnog) podnošenja reklamacije gubi pravo na podnošenje predloga za vansudsko rešavanje spora.

Vansudsko rešavanje potrošačkog spora može da traje najduže 90 dana od dana podnošenja predloga.

Vansudsko rešavanje potrošačkih sporova, ne primenjuje se, pored ostalog:         

 • u potrošačkim sporovima koji su predmet Zakona o zaštiti potrošača, ako je vansudsko rešavanje sporova uređeno posebnim zakonom, a naročito u oblasti pružanja elektronskih komunikacionih  usluga, poštanskih usluga, finansijskih usluga, osim finansijskih pogodbi, usluga putovanja;   
 • za rešavanje sporova po procedurama koje je ustanovio sam trgovac;  
 • na neposredne pregovore između potrošača i trgovca;  
 • na pokušaj mirenja strana povodom spora u parničnom postupku;  
 • u postupcima koje je trgovac pokrenuo protiv potrošača.

Svaka stranka u postupku vansudskog rešavanja potrošačkih sporova plaća sve svoje troškove. Rad tela za vansudsko rešavanje potrošačkog spora je besplatan za stranke u postupku vansudskog rešavanja potrošačkog spora.

U slučaju da trgovac i kupac, klijent nisu u mogućnosti da vansudski rešeše spor, ugovara se nadležnost Privrednog suda u Beogradu.

NAPOMENA:

Potvrdom porudžbine, klikom na dugme POTVRDI, saglasni ste i sa uslovima reklamacije.

Vaš Autodragstor Tim