You are here

Garancije i reklamacije

 • Garancije i reklamacije

 • Reklamacija na ispravnost dela, u garantnom roku, neće biti razmatrana bez otpremnice koju ćete dobiti uz isporučeni deo.
 • Kupac gubi pravo na reklamaciju ako je došlo do oštećenja krivicom kupca, nestručnom montažom ili na drugi način nezavisan od uticaja proizvođača ili prodavca.
 • Odgovor na reklamaciju – opravdanost ili ne, dobićete u roku od osam radnih dana od prispeća reklamiranog dela.Rok za rešavanje reklamacije je 15 dana,odnosno 30 dana ako se radi o tehničkoj robi.
 • U slučaju opravdanosti reklamacije, u zamenu za reklamirani deo ,dobićete novi ili će se izvršiti povraćaj novca u slučaju neraspoloživosti dela u datom trenutku.
 •  

  Produžavanje roka za rešavanje reklamacija moguće je samo jednom. 

  Ako isporučena roba nije saobrazna Ugovoru, Kupac ima pravo da bira između otklanjanja nedostataka, zamene za isti ili drugi artikal i povrata novca.

  Drugi artikal za koji se vrši zamena mora biti iste ili veće vrednosti, uz doplatu.

  Ako otklanjanje nesaobraznosti nije moguće ili ako predstavlja nesrazmerno opterećenje za Prodavca, Kupac može da zahteva umenjenje cene ili da izjavi da raskida Ugovor. U zavisnosti od zahteva Kupca, Prodavac je dužan da celokupan iznos kupoprodajne cene ili deo cene za koju se prihvati umenjenje od strane Prodavca, vrati Kupcu u roku od 14 dana.

  Kupac takođe ima pravo da raskine Ugovor ukoliko Prodavac ne otkloni nesaobraznost robe u utvrđenom roku.

  Kupac u svakom slučaju nema pravo na raskid Ugovora ukoliko je nesaobraznost robe neznatna.

  Troškove povrata robe prema Prodavcu u slučaju reklamacije snosi Prodavac. 

  Odmah po prijemu reklamacije, pisanim ili elektronskim putem, odgovorićemo Vam na izjavljenu reklamaciju i istovremeno Vas obavestiti o broju pod kojim je Vaša reklamacija zavedena u Evidenciji primljenih reklamacija.

  Rok za rešavanje reklamacije je 15 dana od trenutka podnošenja iste.

  Reklamaciju na nesaobraznost kupac može izjaviti u roku od 2 godine od dana kupovine proizvoda ili prijema robe, uz originalan račun ili bilo koji drugi dokaz o kupovini.

  Reklamaciju možete izjaviti:

 • pisanim putem, preko Obrasca za reklamaciju koji se može preuzeti kao trajni nosač zapisa dostupnom na sajtu OBRAZAC, uz istovremeno dostavljanje robe Prodavcu koja je predmet kupoprodaje i uz originalan primerak računa.
 • Pored reklamacije radi ostvarenja prava po osnovu saobraznosti, možete izjaviti reklamaciju i zbog pogrešno obračunate cene i drugih nedostataka.

  Pretpostavlja se da je roba saobrazna Ugovoru: 

 • ako odgovara opisu koji je dao Prodavac, i ako ima svojstva robe koju je Prodavac pokazao Kupcu kao uzorak ili model;
 • ako ima svojstva potrebna za redovnu upotrebu robe iste vrste;
 • ako ima svojstva potrebna za naročitu upotrebu za koju je Kupac nabavlja;
 • ako po kvalitetu odgovara onome što je uobičajeno kod robe iste vrste i što Kupac može osnovano da očekuje i javna obećanja o posebnim svojstvima robe data od strane Prodavca, naročito ako je obećanje učinjeno putem oglasa ili na ambalaži robe.

Oklanjanje nesaobraznosti posle isteka zakonskog roka

Posle isteka zakonskog roka saobraznosti robe (2 godine), potrošač je sam odgovoran za slanje robe na servis. U tom slučaju samo on snosi troškove slanja i primanja robe i troškove popravke.

U slučaju vraćanja robe kada se ista platila nekom od platnih kartica

U slučaju vraćanja robe i povraćaja sredstava kupcu koji je prethodno platio nekom od platnih kartica, delimično ili u celosti, a bez obzira na razlog vraćanja, [Autodragstor IPM] je u obavezi da povraćaj vrši isključivo preko VISA, EC/MC i Maestro metoda plaćanja, što znači da će banka na zahtev prodavca obaviti povraćaj sredstava na račun korisnika platne kartice.​